2017/2018 ÕA ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ PÕHIEESMÄRGID

 

 EESTIMAA 100

  • Lapsed õpivad nägema ning hoidma oma kodukoha loodust ja keskkonda läbi õppetegevuste ja mängude- kodumaa saab alguse kodust.

 

 KÕNEARENG- KÕNETAJU NING SUHETE OMAVAHELINE SEOS

  • Laps õpib kuulama nii õpetajat kui ka kaaslasi, õpib kuuldut meelde jätma ning selle üle arutlema, õpib oma mõtteid ja soove selgelt väljendama.

  • Eneseväljendusoskuse ja esinemisjulguse edasiarendamine.

  • Õigete grammatiliste vormide ning õige häälduse õpetamine igapäeva kõnes kasutamiseks.

 

 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTES LÄHTUME:

  • lapse individuaalsest arengutempost, toetades lapse arengut koostöös lapsevanematega;

  • lapse loomulikust huvist uurimise ja katsetamise vastu;

  • tundemaailma rikastamisest läbi muinasjuttude, muusika ning eneseväljenduse loovtegevustes;

  • pöörame tähelepanu eluterve mõtlemisega, rõõmsate ja aktiivsete, loodust ja maaelu väärtustavate laste arendamisele, et kujundada väärikat järeltulevat põlvkonda.