lasteaeda sisse- ja väljaarvamise kord

LAEVA VALLAVALITSUS

M Ä Ä R U S

Laeva 30.09.2011 nr 10 


Laeva Lasteada laste vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise kord 


Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel. 

§ 1. Üldsätted 
(1) Määrusega kehtestatakse Laeva Lasteaeda laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord. 

(2) Laeva Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Laeva valla territoorium. 

(3) Laeva Lasteaeda laste vastuvõtmise ja sealt välja arvamise aluseks on lasteaia direktori käskkiri. 

§ 2. Lapsele koha taotlemine 
(1) Lasteaeda võetakse vastu 2-7-aastaseid lapsi, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistriandmetel on Laeva vald. 

(2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt Laeva valda, eelistadesesmajärjekorras samas vallas või linnas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavatevanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliseltvarem esitatud taotlusi.

(3) Väljaspool järjekorda garanteeritakse lasteaiakoht eelkooliealisele lapsele.

(4) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile vormikohaseavalduse, mille vorm on kättesaadav lasteaiast ja lasteaia kodulehelt. Avalduses märgitakse:1) lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood;2) lapse ema ees- ja perekonnanimi, töökoht, amet, telefon;3) lapse isa ees- ja perekonnanimi, töökoht, amet, telefon;4) lapse rahvastikuregistri järgne ja kodune aadress;5) lapse lasteaeda vastuvõtmise soovitud aeg.


(5) Lasteaia direktor registreerib vanemate poolt esitatud kirjalikud avaldused vastuvõtuavalduste registris avalduste laekumise järjekorras ja kinnitab järjekorra käskkirjaga 31. augustiks. Vabade kohtade puudumisel jääb laps koha taotlejate järjekorda. 

(6) Juhul kui vanem ei ole last märgitud tähtaja saabudes lasteaeda toonud, selgitab direktor koha vajaduse. Kui vanem loobub lasteaia kohast, saab selle järgmine järjekorras olev laps. 

§ 3. Lapse lasteaeda vastuvõtmine 
(1) Laps võetakse lasteaeda vastu järjekorra alusel. Direktor teavitab koha vabanemisest avalduse esitanud vanemat nädala jooksul. 

(2) Lapsi võetakse lasteaeda vastu kaks korda aastas, augustis ja jaanuaris, vabade kohtade olemasolul kogu õppeaasta jooksul. 

(3) Kui lapsevanem ei saa last mõjuval põhjusel avaldusel märgitud ajaks lasteaeda tuua, esitab ta direktorile avalduse lasteaiakoha säilitamiseks. Lasteaiakoht säilitatakse kuni õppeaastaks. 

(4) Rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks: 1) direktor teatab vanemale hiljemalt 15. juuniks õppeaasta alguseks vabanevast kohast; 2) vanem teatab direktorile hiljemalt 30. juuniks lasteaiakoha kasutamise soovist. 

(5) Lasteaia direktor komplekteerib rühmad 31. augustiks ja esitab lasteaeda vastuvõetud laste nimekirja vallavalitsusele ühe nädala jooksul selle kinnitamisest arvates. 

(6) Lapse esmakordsel lasteasutusse võtmisel esitab vanem perearsti poolt väljastatud tõendi lapse tervisliku seisundi kohta. 

(7) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor lapsevanemale või hooldajale lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise korda, kodukorda, tegevus-ja päevakava ning informeerib vanemat tema poolt tasumisele kuuluvatest tasudest, nende suurusest ja tasumise tähtajast. 

(8) Laeva vallavolikogu poolt kehtestatud lasteaia osalustasu ja lapse toitlustuskulud tasutakse arve alusel hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks. 

§ 4. Lapse lasteaiast väljaarvamine 
(1) Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on: 1) lapsevanema kirjalik avaldus; 2) kooliminek; 3) pikaajaline (üle kahe kuu) osalus- ja toitlustustasu maksmata jätmine. 

(2) Avaldus esitatakse lasteaia direktorile hiljemalt üks nädal enne lahkumist näidates ära lapse lasteaiast lahkumise kuupäeva ja põhjuse. 

(3) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu ettepankul lasteaia direktori käskkirjaga, kui: 1) lapsevanem või hooldaja rikub korduvalt lasteasutuse kodukorda, põhimäärust ja lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise korda;2) laps ei allu rühma reeglitele, on agressiivne ja teistele ohtlik.

§ 5. Määruse rakendumine 
(1) Tunnistada kehtetuks Laeva vallavalitsuse 06.03.2000 määrus nr 4 „Laeva lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“. 

(2) Määrus jõustub 01.11.2011.a. 

Maris Aleksašin vallavanem

Ilme Saks vallasekretär