Kinnitatud

                                                                           01.10.2012  kk 11-Õ

                                                                           Merle Raiküla

                                                                           Laeva Lasteaia direktor

Laeva Lasteaia

 KODUKORD

 

1.peatükk

ÜLDSÄTTED

1. Eesmärk

 • Laeva Lasteaia (edaspidi lasteaed) kodukord on täitmiseks lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

 

2. Tööaeg

 • Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 7.00 kuni 18.00. 

 

 • Lasteaed on suletud riiklikel pühadel ja juulikuus töötajate kollektiivpuhkuse ajal.

 

 • Suvekuudel (juuni ja august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu, töötajate koolitusi ning puhkuseid ja majas teostatavaid remondi töid.

 

 • Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra, teistele riiklikele pühadele eelneval tööpäeval ühe tunni võrra.

 

3. Töökorraldus

 • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mille põhjal on koostatud õppeaasta tegevuskava ning rühmade nädalakavad.

 

 • Lasteaeda laste vastuvõtmine ja sealt välja arvamine toimub vastavalt Laeva lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale.

 

2.peatükk

LASTEAIATASU

 5. Lapsevanema poolt kaetav osa

 • Lastevanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta on 13 € kuus alates 01.01.2011 (Laeva Vallavolikogu määrus nr 29, 28.12.2010).

 

6. Toidukulu

 • Toidukulu päevamaksumus on 1.80 € (Laeva Lasteaed  direktori käskkiri nr 32- K, 15.08.2011).

 

7. Lasteaiatasu arvestamine

 • Lasteaiatasud arvestatakse käesoleva kuu eest. Arved koostab Laeva valla raamatupidamine.

 

 • Lapse puudumisel tehakse ümberarvestus toidurahas alates teisest puudumispäevast juhul, kui lapsevanem teatab lapse puudumajäämisest. Kui lapsevanem ei teata lapse puudumajäämisest, on laps kaks esimest päeva toiduarvel ja ümberarvestus tehakse alates kolmandast päevast.

 

 • Laps võetakse uuesti toiduarvele siis, kui lapsevanem on sellest teatanud hiljemalt kella 10-ks eelmise päeva hommikupoolikul.

 

 • Lapse puudumisel lasteaiast mistahes põhjusel vanemate poolt kaetavas osas  (13 €) ümberarvestust ei tehta, välja arvatud puudumisel terve kuu või rohkem haiguse tõttu arstitõendi alusel ning vanem on eelnevalt informeerinud lasteaia direktorit (Laeva Vallavolikogu määrus nr 29, 28.12.2010).

 

 • Lasteaia ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus jne), mis kestab rohkem kui 10 tööpäeva, tasutakse vanemate poolt kaetav osa proportsionaalselt lasteaia lahtioleku ajale (Laeva Vallavolikogu määrus nr 29, 28.12.2010).

 

 • Vanemate poolt kaetavat osa ei tasuta perioodi 01. juuni- 31.august eest vanema vastavasisulise kirjaliku avalduse alusel, kui laps ei käi sel ajal lasteaias mitte ühtegi päeva ja vanem on vastavasisulise avalduse esitanud hiljemalt maikuu viimasel tööpäeval (Laeva Vallavolikogu määrus nr 29, 28.12.2010).

 

 • Lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamisel mistahes põhjusel kalendrikuu jooksul on vanem kohustatud tasuma kaetava osa täies mahus (Laeva Vallavolikogu määrus nr 29, 28.12.2010).

 

 • Vanemate poolt kaetava osa tasumata jätmisel rohkem kui kahe kalendrikuu eest arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja ja saamata jäänud kaetav osa nõutakse sisse kohtu korras (Laeva Vallavolikogu määrus nr 29, 28.12.2010).

 

8. Lasteaiatasu

 • Lasteaiatasuarve esitatakse vastavalt kokkuleppele kas paberkandjal või elektrooniliselt e-posti aadressile hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks.

 

 • Lasteaiatasu on võimalik maksta:

     panga kaudu Laeva Vallavalitsuse arvele, maksekorraldusele tuleb märkida arve            number ja lapse nimi;

     sularahas valla kassasse.

 

 • Lasteaiatasude maksmise tähtaeg on jooksva kuu 20. kuupäev.

 

3.peatükk

LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE

9. Lapse esmakordne lasteaeda tulemine

 • Enne lapse esmakordset lasteaeda tulekut kutsutakse pere lasteaiaga tutvumise päevale (juunikuus).

 

 • Last esmakordselt lasteaeda tuues on lapsevanematel kohustuslik esitada perearsti poolt väljastatud vormikohane tõend lapse tervisliku seisundi kohta.

 

 • Lapsega esmakordselt lasteaeda tulles püüda leida aega lapse harjutamiseks lastekollektiiviga. Sõltuvalt lapse iseloomust ja käitumisest on harjumise aeg erinev, 2-3 aastasel lapsel mitte lühem kui 2 nädalat.

 

 • Esmakordselt lasteaeda tulles on vajalik rühma õpetajaid teavitada lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest.

 

 • 2aastaselt lasteaeda tulev laps on suuteline kohanema lasteaia päevakavaga, sööb  iseseisvalt ja käib potil (abiga), mähkmeid kasutatakse vajadusel üksnes lõunaune ja talvise õuesoleku ajal.

 

10. Info jagamine

 • Õppeaasta alguses annab lapsevanem rühma õpetajatele elukoha täpse aadressi ja kontakttelefonide numbrid ning soovitavalt e-posti aadressi.

 

 • Kontakttelefoni numbri muutusest teatab lapsevanem rühma õpetajale võimalikult kiiresti.

 

11. Lapse lasteaeda tulemine ja koju minemine

 • Lapsevanem toob lapse lasteaeda puhanuna, puhtana puhtalt riietatuna ja korrastatud välimusega.

 

 • Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia lasteaiast ära talle sobival kellaajal arvestades rühma päevakava.

 

 • Lapse tulekust peale kella 9.00 või mittetulemisest (haigus või muud põhjused) teatab lapsevanem hiljemalt sama päeva hommikul rühma õpetajale või lasteaia telefonil 7498242.

 

 • Laps tuleb lasteaeda ja läheb lasteaiast ära koos täiskasvanud saatjaga, kes hommikul annab lapse isiklikult üle rühma õpetajale ja õhtul lahkub, võttes eelnevalt õpetajaga kontakti. Hommikul ja õhtul riietab lapse vanem või lapse saatja.

 

 • Õpetaja ei anna last kojuminekuks üle alaealisele, võõrale või alkoholijoobes isikule. Alkoholijoobes isikust teavitatakse lasteaia direktorit, valla sotsiaaltöötajat või vajadusel valla konstaablit.

 

 • Õpetaja annab lapse alaaelisele õele või vennale üle vaid lapsevanema vastava kirjaliku avalduse põhjal.

 

 • Koolieelik võib iseseisvalt lasteaeda tulla või sealt lahkuda lapsevanema vastutusel ja kirjaliku avalduse põhjal, kuhu on märgitud lasteaeda tuleku või lasteaiast lahkumise kellaaeg.

 

 • Lapsevanem peab arvestama, et ta jõuab lapsele järele tulles lapse riietatud ja koos lapsega lasteaiast lahkuda hiljemalt kella 18.00-ks.

 

 • Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus teatada sellest koheselt rühma õpetajale. Lapsest, kellele pole kella 18.00-ks järele tuldud, teatab rühma õpetaja lasteaia direktorile, sotsiaaltöötajale või politseile.

 

 • Soovitav on, et koolieelik käiks lasteaias pidevalt kohal. See loob eelduse, et laps omandab teadmised ja oskused vastavalt lasteaia õppekavale ning saavutab eeldatava koolivalmiduse.

 

4.peatükk

RIIETUMINE

12. Lapse riietus

 • Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega (kaasa arvatud saabaste ja jopede lukud) ning korrastatud välimusega.

 

 • Lapse riided ja jalanõud peavad vastama  kasvule, eale ja ilmastikule.

 

 • Vajalikud on:
  • vahetusjalanõud – soovitavalt sandaalid või lahtised kingad, mille tallad ei määri põrandat ning mille jalga panekuga ja äravõtmisega laps ise hakkama saab (krõpsuga). Soovitavad ei ole pehme tallaga või tagant lahtised jalanõud;
  • magamisriided: pidžaama või öösärk riidest kotis;
  • võimlemisriided :
   • t- särk ja lühikesed püksid saalis toimuvateks liikumistegevusteks eraldi kotis
   • t- särk, dressid või lühikesed püksid, sokid, tennised või botased, käterätik spordikotiga spordihoones toimuvateks tegevusteks;
  • jalanõud (soovitatavalt krõpsuga), mis sobivad sügisel ja kevadel liikumistundideks õues;
  • eraldi õueriided, mis ei sega lapse vaba tegevust ja mängu ning võimaldavad õuesviibimist iga ilmaga;
  • vahetuspesu, -sokid, -kindad;
  • 2aastasele lapsele vahetusriided nii toas kui õues olemiseks, vajadusel mähkmed kasutamiseks lõunaune ajal;
  • juuksehari või kamm ja tüdrukutel vajadusel juukseklambrid või patsikummid;
  • pabertaskurätikud;
  • hambahari ja-pasta (kui rühmas pestakse hambaid);
  • suveperioodil on päikesekaitseks vajalik õhuke müts või rätik;
  • sõrmikud lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.

 

5.peatükk

TOITLUSTAMINE

13. Toidukord

 • Lasteaias on 3 toidukorda:

                  hommikusöök kell 8.30;

                   lõunasöök noorematel lastel  kell 12.15, vanematel lastel kell 12.30;

                   õhtuoode kell 16.00.

 • Lapsevanemal on õigus loobuda mõnest toidukorrast kuu kaupa avalduse alusel.

 

14. Menüü

 • Menüü on koostatud vähemalt kaheks nädalaks. Ühe nädala menüü on iga rühma infostendil.

 

15. Maiustused

 • Kokkuleppel rühma õpetajaga võib laps kostitada teisi maiustustega, arvestades seejuures laste arvuga rühmas.

 

6.peatükk

HAIGESTUMINE

16. Haige laps

 • Haiget last lasteaeda tuua on keelatud.

 

 • Rühma õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast haiguse tunnustega last (palavik, tugev nohu, tugev köha, silmapõletik, kõhulahtisus, lööve, trauma jms).

 

 • Kui laps on lasteaiast koju saadetud ilmsete haigustunnustega, siis peab ta olema kodus jälgimisel vähemalt ühe päeva ka sel juhul, kui haigustunnuseid rohkem ei esine.

 

17. Ravimite andmine

 • Rühma õpetaja ei anna lapsele ravimeid.

 

18. Lapse haigestumine

 • Lapse haigestumisel lasteaias antakse talle esmaabi, teatatakse vanematele ja vajadusel arstile.

 

 • Haige laps saadetakse koju või vajadusel raviasutusse.

 

 • Lapse haigestumisel nakkushaigusesse (tuulerõuged, sügelised, düsenteeria, leetrid, punetised jms) tuleb lapsevanemal kindlasti teatada sellest lasteaiale.

 

 • Pärast haigestumist (kui laps on haige olnud rohkem kui 5 päeva) lasteaeda tulemisel on vajalik esitada arstitõend.

 

7.peatükk

MÄNGUASJAD JA  LASTE SÜNNIPÄEVADE TÄHISTAMINE

19. Mänguasjad

 • Lasteaeda võib kodust kaasa tuua puhtaid mänguasju või raamatuid rühma õpetaja teadmisel ja kokkuleppel.

 

 • Lubamatu on kaasa tuua kalleid, kergesti purunevaid ja ohtlikke mänguasju.

 

 • Keelatud on kaasa tuua militaarseid (mõõgad, püstolid jt) mänguasju.

 

 • Lasteaed ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasjade ja laste väärismetallist ehete (kõrvarõngad, ketid jms) kadumise või purunemise eest.

 

 • Lapsel on kohustuslik kanda jalgrattakiivrit, kui ta sõidab jalgrattaga.

 

 • Lapsele kaasa antud kelk peab olema tähistatud lapse nimega.

 

20. Laste sünnipäevade tähistamine

 • Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi vastavalt rühma traditsioonidele.

 

8.peatükk

KOOSTÖÖ

21. Koostöö lastevanematega

 • Pidev ja asjalik koostöö lastevanemate ja lasteaia vahel ning aktiivne osalemine lasteaiaelus on aluseks lapse kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias.

 

 • Lasteaias toimuvad ettevõtmised ja üritused, iganädalane õppe- ja kasvatustegevus, menüü ja muud olulised teated on lastevanematele välja pandud iga rühma infostendil.

 

 • Üks kuni kaks korda aastas toimuvad iga rühma lastevanemate nõupidamised.

 

 • Üks kord aastas (märts – mai) toimuvad arenguvestlused.

 

 • Info, abi, nõuande jne saamiseks või ettepanekute tegemiseks tuleb pöörduda rühma õpetaja, lasteaia direktori või hoolekogu liikmete poole.

 

 • Lapsevanema vastutusel avalduse alusel iseseisvalt lasteaias käivate laste vanemad on kohustatud lasteaeda külastama ning õpetajaga kontakti võtma vähemalt 1x nädalas.

 

9.peatükk

LÕPPSÄTTED

22. Kodukorra kinnitamine, muutmine ja täiendamine

 • Kodukorra kinnitab lasteaia direktor, kuulates ära hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamuse.

 

 • Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse esindajad.