Laeva Lasteaia eripäraks on:

 • laste kehalise aktiivsuse toetamine
 • kõnearendustöö toetamine muinasjuttude ja dramatiseeringute abil.

 

 

 Õppe- ja kasvatustöö üldeesmärk on:

       lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

 

 

 Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted:

 • laste individuaalsuse ja arengupotentsiaali arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • lapsele turvatunde ja eduelamuste tagamine;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • teemapõhise tööviisi rakendamine;
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine.